==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Những Lễ Hội Truyền Thống Dân Gian Nam Bộ

    Những Lễ Hội Truyền Thống Dân Gian Nam Bộ

    Các lễ hội truyền thống trong dân gian Nam Bộ đã được hình thành và phát triển theo tiến triển hình thành và phát triển của nền kinh tế. Một đặc trưng quan trọng của văn hóa dân gian Nam Bộ là Lễ Tế nông nghiệp, mà chủ yếu là nghề trồng lúa  nước của người Nam Bộ. Do đó các lễ hội truyền thống đã gắn chặt với sinh hoạt tinh thần của mỗi người dân Nam Bộ.

Trang [<<] 1 2

Hoạt động Giải Trí | TRANG 2

Hoạt động Giải Trí | TRANG 2
34 3 37 71 bài đánh giá